Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Lab tour

Văn phòng

Phòng thu số liệu và chuẩn bị môi trường

Phòng cấy và phòng sáng

Phòng thủy canh

Phòng sinh học phân tử

Nhà lưới sản xuất thử nghiệm