Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

  • VISIT OUR CENTER

Lab tour

Wetlab (200sqm)

Văn phòng (Office)

Phòng thu số liệu và chuẩn bị môi trường (Data collection and media prep)

Phòng cấy và phòng sáng (Transfer rm and culture area)

Phòng thủy canh (Hydroponic unit)

Phòng sinh học phân tử (Plant molecular biology lab)

Nhà lưới sản xuất thử nghiệm (Greenhouse complex)