Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Give to the RCHAA
img-thumbnail

An Endowment for the Future
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


2019 Annual Report
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


RCHAA eNews

Catch up on the latest news about SBC staff, courses, and upcoming events

Tomato pathology project

Tháng Chín 29, 2019