Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

  • VISIT OUR CENTER

Các hoạt động vì cộng đồng

Sự tồn tại của RCHAA gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Khái niệm cộng đồng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau như cộng đồng khoa học, cộng đồng dân cư, cộng đồng sinh viên, cộng đồng giáo viên PTTH… RCHAA đặc biệt quan tâm đến các hoạt động phát triển cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động có ảnh hưởng lớn và lâu dài, có tính kết nối, sử dụng kiến thức chuyên môn và các thế mạnh của RCHAA. Kinh phí thực hiện các hoạt động này có thể do RCHAA tài trợ hoàn toàn nếu nội dung hoạt động nằm trong trọng tâm của RCHAA. Đây là các danh sách hoạt động cộng đồng mà RCHAA quan tâm.

Nhóm hoạt động hỗ trợ trường PTTH

  • Hỗ trợ tập huấn cho giáo viên PTTH, cập nhật kiến thức (1-2 đợt/năm)
  • Hỗ trợ các trường PTTH xây dựng chương trình thực hành, tham quan PTN, xây dựng chương trình STEM
  • Kết nối, hỗ trợ thông tin, tư vấn chuyên môn

Nhóm hoạt động hỗ trợ nông dân, nhà vườn, doanh nghiệp

  • Tổ chức tập huấn chuyên môn (1-2 đợt/năm)
  • Kết nối, hỗ trợ thông tin, tư vấn chuyên môn
Hướng dẫn học sinh PTTH thực hiện một dự án nông nghiệp hỗ trợ người cao tuổi.
Một trong những sản phẩm của học sinh PTTH do tự tay các em thực hiện, RCHAA can thiệp tối thiểu vào quá trình sáng tạo của các em.