Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

  • VISIT OUR CENTER

CSH319 Bệnh lý học Thực vật

Bệnh lý học Thực vật (Học kỳ Xuân 2020)

Syllabus : TBA

Rm: C41 (227 Nguyen Van Cu)

Discussion page (Registered student only): https://www.facebook.com/groups/533450690614696/

Homework submission directory: TBA

Homework topic (download)

Home work 1 deadline:

Home work 2 deadline:

Home work 3 deadline:

Homework 4 deadline:

Homework 5 deadline:

Seminar presentation list (Presentation with or without PowerPoint, no further document)